INFORMATIE 2017-12-07T17:59:00+00:00

Het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse (CVDKS)

Sinds 2015 ziet het CVDKS een nieuwe rol voor zich in de stad Spijkenisse: het verbinden van de inwoners van Spijkenisse en omgeving met kunst en cultuur.  Deze rol willen wij uitvoeren vanuit onze passie en professionaliteit. Met de nieuwe koers worden als waardevolle kwalificaties genoemd klantgericht, flexibel, innovatief, verbindend. Wat merkt u daarvan als bezoeker of cursist?

Nieuw imago
Als je het pand aan de Nieuwstraat 83 inloopt, proef je direct de nieuwe sfeer. Het kunstwerk in de entree is een logische aanvulling van de ingeslagen koers en het bredere imago. ‘Sparks of Inspiration’, bedacht door kunstenaars Arno Coenen en Iris Roskam (bekend van hun de Markthal Rotterdam), maakt duidelijk dat je bij het CVDKS geïnspireerd wordt door beeldende kunst, theater, dans en muziek.

Het CVDKS in een plek geworden waar je niet meer zonder nieuwsgierigheid langs loopt. Kom eens een kijkje nemen en informeer naar de mogelijkheden. Neem dan gelijk de folder mee of bekijk het aanbod voor 2017/2018 op www.cvdks.nl

Nieuw aanbod onderwijs
Voor het onderwijs in Nissewaard is in samenspraak met de partners uit het onderwijs het programma vernieuwd. Dit programma voor scholen heeft groot draagvlak en wordt enthousiast ontvangen, ook bij ouders en leerlingen. CVDKS krijgt zeer hoge evaluatieformulieren terug na activiteiten.

Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk leerlingen van het reguliere onderwijs in Spijkenisse  op een actieve manier kennis te laten maken met theater, beeldende kunst, dans en muziek. Ontdekking, verwondering en enthousiasme smaken naar meer. Door kennismaking met kunst(-educatie) worden leerlingen gestimuleerd zich verder te verdiepen (talenten te ontwikkelen) in een bepaalde kunstvorm, al dan niet in het CVDKS.


Nieuw vrijetijdsaanbod
Het Vrijetijdsaanbod biedt een divers en breed aanbod over alle 4 de kunstdisciplines, voor een deel ook interdisciplinair. Er worden verschillende soorten cursussen/workshops aangeboden op het gebied van beeldende kunst, dans, theater en muziek. Naast dit aanbod levert het CVDKS maatwerk voor bedrijven, instellingen, scholen en particulieren.  Van verjaardagsfeestje tot teambuilding, van bedrijfsuitje tot opluistering van een evenement.
In Theater de Stoep organiseert het CVDKS de Midwinter- en Zomerfestivals met presentaties en voorstellingen. Ook in winkel- en zorgcentra creëert het CVDKS  een podium en exposeert regelmatig in het gemeenthuis en het ziekenhuis. De Nacht van de Kunst, in samenwerking met de RAR, de Boekenberg en de Dorpskerk, beleeft zijn derde editie op 25 juni 2016.

Wijken en kernen
Op het gebied van Leefbaarheid en Cultuur draagt CVDKS via culturele activiteiten bij aan het culturele klimaat en de ontwikkeling van actieve culturele inwoners van Nissewaard. CVDKS geeft aan deze maatschappelijke functie een extra impuls met de cultuuraanjager. Hij/zij stimuleert inwoners om ideeën waar te maken vanuit sociaal maatschappelijke insteek en met als doel de (sociale) samenhang te versterken vanuit kunst en cultuur. Op deze wijze worden nieuwe, verschillende doelen en doelgroepen bediend, ook samen met de culturele iconen (Theater de Stoep en de Boekenberg) en andere culturele organisaties. Zo kunnen community art projecten in de wijken en kernen gerealiseerd worden.

Missie
Om de m
issie “HET centrum van kunst en cultuur in Nissewaard!” te realiseren wordt het gebouw opengesteld voor iedereen: CVDKS biedt ruimte waar iedereen kunst kan beoefenen, als docent of cursist, vereniging/stichting, bedrijf dan wel bezoeker.

Gecertificeerde instelling
Sinds 19 april 2016 is het Keurmerk Cultuurkeur van de sector kunsteducatie en amateurkunst toegekend door het onafhankelijke bureau Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK), gespecialiseerd in toetsing van organisaties die hun kwaliteit aan de markt zichtbaar willen maken én die zich verder willen ontwikkelen. Het is met voldoening te vernemen dat CVDKS positief wordt beoordeeld op basis van extern vastgestelde beoordelingskaders. Gebleken is dat de praktijk conform is aan visie en beleidstukken. Het sterkt ons in het feit dat we de juiste weg zijn ingeslagen en zetten ons vol passie in om te werken aan onze nieuwe organisatie!

Directeur CVDKS en Theater de Stoep Rob van Wijk, r.vanwijk@theaterdestoep.nl
Hoofd CVDKS Jeanine Yperlaan, j.yperlaan@nissewaard.nl
Projectmedewerker Vrijetijdsaanbod Lenneke Mietes, l.mietes@nissewaard.nl
Projectmedewerker Binnenschoolse Cultuureducatie Rik van Boeckel, hgj.vanboeckel@nissewaard.nl
Financiële administratie Esther Racz, e.racz@nissewaard.nl
Communicatie en Marketing Nynke de Jong, n.dejong@nissewaard.nl
Baliemedewerkers Henk Panneman, Irene Ouwehand-Kristelijn, Jolanda Vermeulen, Jerrel Bahadoersingh. Allen bereikbaar via centrumvdkunsten@nissewaard.nl

Docenten Beeldende Kunst Erica Muizer, Nel Spuijbroek
Docenten Dans Janine Damen, Lieke Verheul, Vita Maljers, Sigourney Henning, Donna Braber,
Docenten Muziek Kijk op de pagina muziek voor meer informatie
Docent Theater Lenneke Mietes, Merel Mathijssen
Docenten Jeugdtheaterschool Lenneke Mietes, Nynke de Jong, Donna Braber, Marlous Tolhuisen, Vita Maljers en Annemieke Elstak

Algemene voorwaarden Centrum voor de Kunsten Spijkenisse

Inschrijven
Per cursus of workshop moet een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier ingeleverd worden. Vul bij onze balie direct een formulier in of print het formulier van de site (www.cvdks.nl) en lever dat in. Dat kan aan de balie van het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse of per post naar Nieuwstraat 83 3201 EE in Spijkenisse. Bij cursisten onder de 18 jaar moet de ouder/verzorger ondertekenen. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Start cursus
Inschrijvingen voor Ateliers, Dans en Theater, ingeschreven vóór 1 september 2016, worden bevestigd. Zonder tegenbericht gaat de eerste groepsles van start op de datum die is vermeld in de folder en op de website. Bij te weinig cursisten voor een groepscursus wordt -in overleg- de prijs, het aantal lessen of de lesduur aangepast. Gaat de cursus niet door, dan wordt gekeken naar een alternatief.

Voor muzieklessen geldt een andere regeling: neem direct contact op met de betreffende docent om tarief, manier van betaling, lesdag en tijdstip af te spreken (zie www.cvdks.nl).

Lesrooster
Het lesrooster wordt ieder jaar opnieuw door het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse vastgesteld. Wijzigingen in lestijd, groepsgrootte en/of docente(e) ten opzichte van het voorgaande cursusjaar, leidt niet tot restitutie of vermindering van lesgeld als de cursist om die reden besluit de cursus te beëindigen. Het is niet vanzelfsprekend dat een cursist bij een doorlopende jaarcursus altijd van dezelfde docent les krijgt.

BTW-heffing voor cursisten van 21 jaar en ouder
De BTW-heffing van 21% geldt voor alle cursisten die vóór of op 1 september 2016 21 jaar of ouder zijn.

Wachtlijst
Voor cursussen en workshops geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Kunt u niet meteen geplaatst worden, dan komt u op een wachtlijst. U krijgt daarvan bericht.

Afmelding
Bent u een les of een workshop verhinderd, geef dit dan tijdig door aan de informatiebalie op 0181- 652250 of via centrumvdkunsten@nissewaard.nl. Afmelding geeft geen recht op restitutie. Voor muzieklessen geldt: neem direct contact op met de docent.

Gebruik foto- en/of videomateriaal
Het is mogelijk dat tijdens de cursus of presentaties foto’s en/of video’s worden gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor communicatiemiddelen van het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat voorafgaand aan het lesjaar of de cursus schriftelijk mededelen, onder vermelding van de cursus of les waaraan u of uw kind deelneemt. Maakt u geen bezwaar, dan gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat.

Betalingsvoorwaarden
Na inschrijving bent u verplicht het cursusgeld te betalen. Daarvoor ontvangt u een factuur. Voor inschrijvingen tot en met zaterdag 8 oktober 2016 wordt de gehele cursus in rekening gebracht. Daarna wordt het bedrag naar rato van het aantal resterende lessen in het seizoen in rekening gebracht. Betaalt u contant bij de balie of via een bankoverschrijving, dan kan dat slechts in één keer. Wilt u de betaling via een automatische incasso laten verlopen, dan kunt u kiezen uit 1, 2 of 3 termijnen: in 1 termijn kan tot 1 april 2017, in 2 termijnen kan vanaf 10 lessen (inschrijving vóór 01-01-2017) en in 3 termijnen kan het vanaf 20 lessen (inschrijving t/m 08-10-2016).Om vertraging te voorkomen dient u uw IBAN-nummer op het inschrijfformulier volledig in te vullen. Betaling via acceptgiro is niet mogelijk. Start een cursus of workshop niet, dan hoeft u niet te betalen. Eenmalige workshops dienen contant of met pin betaald te worden aan de balie vóór start van de workshop. Incasso’s vinden plaats eind oktober, eind januari en eind april.

Betalingsverplichting
Bij het aangaan van de overeenkomst bent u betalingsplichtig. De betalingsverplichting omvat het totaal verschuldigde cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting is het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse genoodzaakt de betreffende cursist verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

Stoppen met uw cursus
Wilt u de cursus tussentijds beëindigen, dan moet u dit schriftelijk doorgeven aan de cursusadministratie van het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse, Nieuwstraat 83, 3201 EE, Spijkenisse. Dat mag ook via e-mail: centrumvdkunsten@nissewaard.nl. Besluit u de cursus voortijdig te beëindigen, dan komt u niet in aanmerking voor restitutie.

10% regeling
Als het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse verantwoordelijk is voor meer dan 10% lesuitval van het totaal aantal lessen, dan wordt het betaalde cursusgeld van de gemiste lessen teruggestort. Uitgevallen lessen door ziekte van docenten worden, als dat mogelijk is, ingehaald.

Ontbinden cursusovereenkomst Centrum voor de Kunsten
In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld agressief gedrag, verstoring van de les, hinderlijk gedrag naar medecursisten) kan het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse de cursusovereenkomst eenzijdig opzeggen zonder restitutie van cursusgeld. Dit geldt voor alle cursussen en voor eenmalige evenementen.

Bijdrage Gemeente Nissewaard: Individuele Minima Toeslag
De gemeente Nissewaard kent een Individuele Minima toeslag. Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar betreft dat een financiële bijdrage van € 300. De ouders mogen dan geen vermogen hebben en een jaar of langer een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm. Er bestaat ook een basistoeslag voor volwassenen. Als u denkt in aanmerking te komen voor een dergelijke bijdrage, dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente Nissewaard. Meer informatie is terug te vinden op www.nissewaard.nl onder: Werk en Inkomen, Individuele Minima Toeslag.

Wij wijzen u erop dat u het verschuldigde bedrag van een cursus zelf aan Centrum voor de Kunsten moet betalen binnen de gestelde betalingstermijn. Dit staat los van het wel of niet verkrijgen van een vergoeding via de gemeente. Als u zich heeft ingeschreven en de vergoeding door de Gemeente Spijkenisse niet wordt toegekend, bent u verplicht het volledige cursusbedrag uit eigen middelen te betalen.

Er zijn meer organisaties die in de kosten voor een cursus tegemoet kunnen komen. Kijk bijvoorbeeld ook eens op: www.stichtingleergeld.nl

Combikorting (bij inschrijvingen t/m 8 oktober 2016)

Cursisten die meer dan één cursus volgen en/of die samen op één adres wonen, krijgen 10% korting als ze meer dan € 550,- aan cursusgeld betalen. Betaling via één bankrekening is hiervoor vereist. De korting is alleen van toepassing op cursussen die starten in september tot en met november 2016 en bij inschrijvingen tot en met 08-10-2016. De korting geldt alleen voor cursussen Ateliers, Dans en Theater, niet voor workshops.

Klacht of suggesties
Heeft u een klacht of suggestie? Stuur dan een brief of e-mail naar het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse, Nieuwstraat 83, 3201 EE Spijkenisse. Telefoon 0181- 652250

centrumvdkunsten@nissewaard.nlwww.cvdks.nl

Versie 20-4-2016