Voorwaarden 2017-11-21T15:23:12+00:00

Algemene voorwaarden Centrum voor de Kunsten Spijkenisse 2017-2018

Inschrijven
Per cursus of workshop moet een ingevuld en ondertekend (of aangevinkt) inschrijfformulier ingeleverd worden. Vul via internet het formulier in en verzend het direct naar het CVDKS. Je kunt ook een formulier invullen en inleveren aan de balie van de Nieuwstraat 83. Bij cursisten onder de 18 jaar moet de ouder/verzorger ondertekenen (of aanvinken). Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Start cursus
Inschrijvingen voor Ateliers, Dans en Theater, ingeschreven vóór 1 september 2017, worden bevestigd. Zonder tegenbericht gaat de eerste groepsles van start op de datum die is vermeld op de website. Bij te weinig cursisten voor een groepscursus wordt -in overleg- de prijs, het aantal lessen of de lesduur aangepast. Gaat de cursus niet door, dan wordt gekeken naar een alternatief.

Voor muzieklessen geldt een andere regeling: neem direct contact op met de betreffende docent om tarief, manier van betaling, termijnbetalingen, lesdag en tijdstip af te spreken (zie www.cvdks.nl).

Lesrooster
Het lesrooster wordt ieder jaar opnieuw door het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse vastgesteld. Wijzigingen in lestijd, groepsgrootte en/of docent(-e) leidt niet tot restitutie of vermindering van lesgeld als de cursist om die reden besluit de cursus te beëindigen. Het is niet vanzelfsprekend dat een cursist bij een doorlopende jaarcursus altijd van dezelfde docent les krijgt.

BTW-heffing voor cursisten van 21 jaar en ouder
De BTW-heffing van 21% geldt voor alle cursisten die vóór of op 1 september 2017 21 jaar of ouder zijn.

Wachtlijst
Voor cursussen en workshops geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Kunt u niet meteen geplaatst worden, dan komt u op een wachtlijst. U krijgt daarvan bericht.

Afmelding
Bent u een les of een workshop verhinderd, geef dit dan tijdig door aan de informatiebalie op 0181- 652250 of via centrumvdkunsten@nissewaard.nl. Afmelding geeft geen recht op restitutie. Voor muzieklessen geldt: neem direct contact op met de docent.

Gebruik foto- en/of filmmateriaal
Het is mogelijk dat tijdens de cursus of presentaties foto’s en/of films worden gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor zowel schriftelijke als digitale communicatiemiddelen van het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat voorafgaand aan het lesjaar of de cursus schriftelijk mededelen, onder vermelding van de cursus of les waaraan u of uw kind deelneemt. Maakt u geen bezwaar, dan gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat.

Betalingsvoorwaarden
Na inschrijving bent u verplicht het cursusgeld te betalen. Daarvoor ontvangt u een factuur. Voor inschrijvingen tot en met zaterdag 7 oktober 2017 wordt de gehele cursus in rekening gebracht. Daarna wordt het bedrag naar rato van het aantal resterende lessen in het seizoen in rekening gebracht. Betaalt u contant bij de balie of via een bankoverschrijving, dan kan dat slechts in één keer. Wilt u de betaling via een automatische incasso laten verlopen, dan kunt u kiezen uit 1, 2 of 3 termijnen: in 1 termijn kan tot 2 april 2018, in 2 termijnen kan vanaf 10 lessen (inschrijving vóór 15 januari 2018) en in 3 termijnen kan het vanaf 20 lessen (inschrijving t/m 9 oktober 2017).Om vertraging te voorkomen dient u uw IBAN-nummer op het inschrijfformulier volledig in te vullen. Betaling via acceptgiro is niet mogelijk. Start een cursus of workshop niet, dan hoeft u niet te betalen. Eenmalige workshops dienen contant of met pin betaald te worden aan de balie vóór start van de workshop. Incasso’s vinden plaats eind oktober, eind januari en eind april.

Betalingsverplichting
Bij het aangaan van de overeenkomst bent u betalingsplichtig. De betalingsverplichting omvat het totaal verschuldigde cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting is het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse genoodzaakt de betreffende cursist verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

Stoppen met uw cursus
Wilt u de cursus tussentijds beëindigen, dan moet u dit schriftelijk doorgeven aan de cursusadministratie van het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse, Nieuwstraat 83, 3201 EE, Spijkenisse. Dat mag ook via e-mail: centrumvdkunsten@nissewaard.nl. Besluit u de cursus voortijdig te beëindigen, dan komt u niet in aanmerking voor restitutie.

10% regeling
Als het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse verantwoordelijk is voor meer dan 10% lesuitval van het totaal aantal lessen, dan wordt het betaalde cursusgeld van de gemiste lessen teruggestort. Uitgevallen lessen door ziekte van docenten worden, als dat mogelijk is, ingehaald.

Ontbinden cursusovereenkomst Centrum voor de Kunsten
In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld agressief gedrag, verstoring van de les, hinderlijk gedrag naar medecursisten) kan het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse de cursusovereenkomst eenzijdig opzeggen zonder restitutie van cursusgeld. Dit geldt voor alle cursussen en voor eenmalige evenementen.

Bijdrage Gemeente Nissewaard: Individuele Minima Toeslag
De gemeente Nissewaard kent een Individuele Minima Toeslag. Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar betreft dat een financiële bijdrage van € 300. De ouders mogen dan geen vermogen hebben en een jaar of langer een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm. Er bestaat ook een basistoeslag voor volwassenen. Als u denkt in aanmerking te komen voor een dergelijke bijdrage, dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente Nissewaard. Meer informatie is terug te vinden op www.nissewaard.nl onder: Werk en Inkomen, Individuele Minima Toeslag.

Wij wijzen u er op dat u het verschuldigde bedrag van een cursus zelf aan het Centrum voor de Kunsten moet betalen binnen de gestelde betalingstermijn. Dit staat los van het wel of niet verkrijgen van een vergoeding via de gemeente. Als u zich heeft ingeschreven en de vergoeding door de Gemeente Spijkenisse niet wordt toegekend, bent u verplicht het volledige cursusbedrag uit eigen middelen te betalen.

Er zijn meer organisaties die in de kosten voor een cursus tegemoet kunnen komen. Kijk bijvoorbeeld ook eens op: www.stichtingleergeld.nl

Combikorting (bij inschrijvingen t/m 9 oktober 2017)
Cursisten die meer dan één cursus volgen en/of die samen op één adres wonen, krijgen 10% korting als ze meer dan € 550,- aan cursusgeld betalen. Betaling via één bankrekening is hiervoor vereist. De korting is alleen van toepassing op cursussen die starten in september tot en met november 2017 en bij inschrijvingen tot en met 09-10-2017. De korting geldt alleen voor cursussen Ateliers, Dans en Theater, niet voor workshops.

Klacht
Heeft u een klacht? Vul dan het digitale klachtenformulier in op de site www.cvdks.nl

Aansprakelijkheid
Het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen, bijvoorbeeld kledingstukken of instrumenten.

centrumvdkunsten@nissewaard.nl, www.cvdks.nl versie 10-04-2017